Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup zboží v elektronickém obchodě muowo.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.muowo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.muowo.cz je Direct Media, s.r.o. se sídlem Špitálka 8,CZ - 602 00 BRNO, IČ: 63479613. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Kontakty“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1.2. Kupujícím je fyzická osoba –  spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, která uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.muowo. cz (dále jen „e-shop“).

1.3. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí, což je povinen rovněž potvrdit při realizaci objednávky s tím, že kliknutím na odkaz “Odeslat objednávku” souhlasí s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, ke kterým je před odesláním uveden odkaz na jejich znění.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

2.2 Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4 Údaje uvedené kupujícího při registraci jsou rozděleny na povinné položky a volitelné položky. Povinné položky tvoří nezbytné údaje pro uzavření a realizaci smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Volitelné položky může kupující prodávajícímu dobrovolně poskytnout a takto poskytnuté údaje zvyšují komfort kupujícího při plnění smlouvy, nebo slouží k personalizaci kupujícího pro lepší zaměření obchodních sdělení.

2.5 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.6 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo v případě, že prodávající změní technologii na nekompatibilní s předchozím systémem.

2.8 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.9 Prodávající neručí za funkcionalitu zákaznického účtu, a vyhrazuje si právo měnit funkčnost uživatelského účtu bez předchozího upozornění.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy přijetím objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto přijetí objednávky ze strany prodávajícího nedojde, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím smlouvu na veškeré zboží vystavené v e-shopu prodávajícího. Návrh prodávajícího dodat zboží vystavené v e-shopu není návrhem k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, vystavení zboží v e-shopu je pouze výzvou k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.3. Při objednání zboží prostřednictvím objednávkového systému e-shopu postupuje kupující následovně:

a) kupující si vybere zboží do svého „nákupního košíku“ kliknutím na odkaz „přidat do košíku“ u detailního popisu zboží;

b) v objednávce kupující zvolí způsob platby a dodání zboží a dále se mu zobrazí rekapitulace objednávky, která obsahuje informace o zboží (o jeho ceně a množství), o způsobu platby, o způsobu dodání zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží a o celkové ceně zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží a všech daní a poplatků;

c) kliknutím na odkaz „Pokračovat“ v nákupním košíku otevře kupující objednávkový formulář, kam vyplní své kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa) a dodací adresu;

d) kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“ odešle kupující objednávku prodávajícímu a tím učiní závazný návrh k uzavření kupní smlouvy;

e) do okamžiku, než kupující klikne na odkaz „Odeslat objednávku“, může objednávku měnit nebo zrušit a také může kontrolovat a měnit údaje, které vyplnil do objednávkového formuláře.

3.4. Prodávající elektronickou poštou potvrdí kupujícímu obdržení objednávky do 24 hod. od jejího obdržení, to neplatí při uzavírání kupní smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty.

3.5. Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících s výjimkou ceny za náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné), která je uvedena v objednávkovém systému e-shopu samostatně. Zboží není možné dodat do zahraničí, vyjma území Slovenska. Náklady na dodání zboží na území Slovenska určí prodávající v přijetí objednávky odeslaném na emailovou adresu kupujícího. V případě, že kupující nebude s výší nákladů na dodání zboží na území Slovenska souhlasit, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka kupujícího se považuje za zrušenou.

3.6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat. Stejně tak nelze kombinovat slevový kupón s dárkovým poukazem.

3.7. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.8. Veškeré skutečnosti uvedené kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy pouze v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena po odeslání této nové objednávky kupujícím prodávajícímu v okamžiku jejího následného přijetí prodávajícím.

3.9. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zvláštního zřetele před přijetím objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3.10. Kupující nese náklady na použití komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, přičemž tyto náklady na použití komunikačních prostředků se neliší od základní sazby.

3.11. Kupní smlouva bude prodávajícím uložena v elektronické podobě po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím a nebude pro kupujícího přístupná.

3.12. V případě, že kupující požádá prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího nebo objednávkového systému e-shopu o vydání vyhotovení kupní smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu vydat jedno její vyhotovení v elektronické nebo písemné formě.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

4.2. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

4.3. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodat zboží jinak, než bylo původně dohodnuto, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2. Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Po odeslání objednávky přijde objednateli na emailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky. Objednávky na zboží vyřizuje e-shop ve lhůtách uvedených u jednotlivých výrobků.U každého zboží je uvedena dostupnost.

5.3. Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží.

5.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.5 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu.

5.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující však nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.2. V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, musí dodržet následující postup: kupující informuje prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty na jiri.holoubek@dres.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího o tom, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky nebo čísla faktury, dne převzetí zboží a čísla účtu pro vrácení peněz. Prodávající v emailové podobě potvrdí kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

6.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta pro odeslání nebo předání zboží prodávajícímu zůstane zachována, pokud kupující odešle zboží na adresu sídla prodávajícího nejpozději poslední den této lhůty.

6.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající vrátí kupujícímu tyto peněžní prostředky stejným způsobem, kterým je od kupujícího obdržel; jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

6.5. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

6.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.7. Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nastanou okolnosti nezávislé na jeho vůli, které mu znemožňují dodání objednaného zboží kupujícímu. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných důvodů a také v případě, že:

a) kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě splatnosti;

b) kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, které bylo zasláno na jeho doručovací adresu na dobírku;

c) kupující si v případě osobního odběru nevyzvedne zboží v termínu stanoveném k vyzvednutí zboží, nejdéle do měsíce od potvrzení objednávky, ledaže se kupující dohodne s prodávajícím na novém termínu vyzvednutí zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen zákon o ochraně spotřebitele).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době převzetí:

a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě popisu zboží v e-shopu;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží je dodáno v odpovídajícím množství;

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v době 6 měsíců od jeho převzetí kupujícím.

7.4. Prodávající neodpovídá za vady zboží podle předchozího odstavce tohoto článku:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad nebo výměnu součásti zboží (týká-li se vada pouze součásti zboží):

a) v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; nebo

b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad

7.6. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy:

a) v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku, pokud není možné dodání nového zboží nebo výměna součásti zboží a současně pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, zejm. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu; nebo

b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7.7. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku.

7.8. Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží:

a) v případě, že neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží; nebo

b) v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit; jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné potíže.

7.9. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za sníženou kupní cenu nebo o zboží použité, má kupující namísto práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7.10. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, a/nebo pokud vadu sám způsobil.

8. REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči.

8.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.3. Kupující může práva z vadného plnění uplatnit osobně v provozovně prodávajícího nacházející se na adrese sídla prodávajícího (a to pouze během provozní doby stanovené prodávajícím) nebo písemným oznámením vady spolu se zasláním vadného zboží na adresu sídla prodávajícího. Kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, a to zejména přiložením dokladu o zaplacení nebo kupní smlouvy, které kupující obdržel při převzetí zboží.

8.4. Kupujícímu náleží náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění práva z vadného plnění (zejm. poštovné) pouze v případě, že tato reklamace vad byla oprávněná. Kupující je povinen právo na náhradu účelně vynaložených nákladů uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží.

8.5. Prodávající předá v provozovně nebo zašle kupujícímu na jeho adresu uvedenou v oznámení vady písemné potvrzení nebo email o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem této reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a v jaké lhůtě a jakým způsobem bude reklamace kupujícího vyřízena. Po vyřízení reklamace prodávající předá v provozovně nebo zašle kupujícímu také písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne, kdy prodávající od kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

8.7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy prodávající od kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného zboží, ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou na delší lhůtě. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem, kdy prodávající uspokojil práva kupujícího z vadného plnění, případně dnem, kdy prodávající zaslal kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy kupní smlouvy, pro plnění svých právních povinností, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

9.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o nich ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Podmínky ochrany osobních údajů taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

9.3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů. 

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími českými právními předpisy i v případě, kdy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek v podobě osoby kupujícího.

10.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno neúčinným či neplatným, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

10.4. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.5. Prodávající je oprávněn k výrobě a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, provádí živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.6. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může kupující obrátit se svým podnětem či stížností.

10.7. Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

10.8. Prodávající je oprávněn jednostranně v souladu se zákonem znění těchto obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá kupujícímu přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nebo jejich součásti.

10.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. 9. 2021 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího.

V Brně dne 20. 9. 2021